Tìm gặp tác giả “Thề không phải bội quê hương” ở Sài Gòn

Trong lịch sử của nhạc sĩ Trương Hoàng Xuân, chuyện ông bị nghỉ dạy sau 18 năm theo nghề chưa từng được kể là vì sao. Trong những ghi chú ngắn ngủi về cuộc đời của ông, trang Wikipedia tiếng Việt, chỉ ghi một dòng ngắn ngọn là “Năm 1978, Sở giáo dục chính quyền … Continue reading Tìm gặp tác giả “Thề không phải bội quê hương” ở Sài Gòn