Trung Quốc: Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin

Trung Quốc, đất nước rộng lớn với nhiều loại tín ngưỡng tồn tại từ nhiều ngàn năm, nay đã bước vào giai đoạn gây xáo động nhân tâm chưa từng có: những chiến dịch đàn áp và suy đồi hóa các tôn giáo đang diễn ra từng ngày.   Từ đầu năm 2016 đến nay, … Continue reading Trung Quốc: Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin